Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca: Praktyczne aspekty dla działów kadr

 • Awatar użytkownikaMG-EDU
 • 27 maj, 2024
 • 0 komentarzy
 • 4 min. Czytaj

Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca: Praktyczne aspekty dla działów kadr


Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca: Wprowadzenie

Zmiana minimalnego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla pracowników działów kadr. Wpływa ona nie tylko na wynagrodzenie podstawowe, ale również na wiele innych składników wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia. W artykule omówimy szczegóły tych zmian oraz ich wpływ na politykę kadrową w firmach.

2. Co to jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie to najniższa dopuszczalna przez prawo kwota wynagrodzenia, jaką pracodawca musi zapłacić swojemu pracownikowi za wykonaną pracę. Jest to ustanowiona stawka, poniżej której pracodawca nie może wynagradzać pracownika, niezależnie od branży, rodzaju wykonywanej pracy czy formy zatrudnienia. Minimalne wynagrodzenie ma na celu ochronę pracowników przed zbyt niskimi zarobkami, które nie pozwalałyby na utrzymanie godziwego standardu życia.

W Polsce odpowiedzialność za ustalanie minimalnego wynagrodzenia spoczywa na Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję na podstawie propozycji przedstawionej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proces ten często obejmuje konsultacje z partnerami społecznymi, w tym związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców.

3. Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024 roku

Do końca czerwca wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 4242 zł brutto. Od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 4300 zł. To zwiększenie ma na celu zrekompensowanie rosnących kosztów życia i inflacji.

Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia będzie miała szeroki wpływ na różne aspekty gospodarki oraz politykę kadrową przedsiębiorstw.

4. Elementy wynagrodzenia pracowników, na które wpłynie zmiana minimalnego wynagrodzenia

 • 4.1 Wynagrodzenie podstawowe

Wynagrodzenie podstawowe to kwota, którą pracownik otrzymuje za swoją pracę, niezależnie od dodatkowych świadczeń. Jest to główny składnik wynagrodzenia, od którego często zależą inne elementy płacowe. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia bezpośrednio wpływa na wynagrodzenie podstawowe pracowników zarabiających najmniej, co oznacza, że ich pensja musi zostać dostosowana do nowej stawki minimalnej.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca wpłynie również na minimalną stawka na umowie cywilnoprawnej, która wyniesie 28,10 zł brutto.

 • 4.2 Dodatki i premie

Dodatki i premie często są kalkulowane na podstawie wynagrodzenia podstawowego. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia może spowodować konieczność dostosowania tych świadczeń, zwłaszcza jeśli są one określone jako procent od podstawy.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia może wymagać dostosowania dodatków takich jak:

 • Dodatek za staż pracy
 • Premie motywacyjne
 • Dodatki funkcyjne

Na przykład, jeśli dodatek za staż wynosi 10% wynagrodzenia podstawowego, jego kwota wzrośnie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

 • 4.3 Wynagrodzenie za nadgodziny

Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca ma również wpływ na wynagrodzenie za nadgodziny, które jest powiązane z wynagrodzeniem podstawowym. Praca w godzinach nadliczbowych jest zwykle wynagradzana według stawki wyższej niż normalna stawka godzinowa (np. 50% lub 100% stawki podstawowej). Wyższa stawka minimalna oznacza wyższe wynagrodzenie za pracę ponad normatywny czas pracy.

 • 4.4 Wynagrodzenie za pracę w nocy i w dni świąteczne

Praca w nocy i w dni świąteczne często wiąże się z dodatkowymi wynagrodzeniami, które są obliczane na podstawie wynagrodzenia podstawowego. Zmiana minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na wysokość tych dodatków.

Obliczanie wysokości dodatku  od 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r. będzie wyglądało następująco:
4 300 zł x 20% = 860 zł – jest to podstawa naliczania dodatku. Otrzymaną podstawę dzielimy przez ilość godzin pracy w danym miesiącu, a następnie mnożymy przez ilość przepracowanych godzin.

 • 4.5 Koszty pracy i składki na ubezpieczenia społeczne

Wyższe minimalne wynagrodzenie zwiększa koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, które są obliczane na podstawie wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy muszą przygotować się na wyższe obciążenia finansowe z tego tytułu.

 • 4.6 Wpływ minimalnego wynagrodzenia na świadczenie chorobowe

Minimalne wynagrodzenie ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń chorobowych wypłacanych pracownikom. Ponieważ świadczenia te są obliczane na podstawie wynagrodzenia, wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wyższe świadczenia chorobowe.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika, od którego opłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe, zwykle za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. W przypadku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, podstawa ta rośnie wraz ze wzrostem minimalnej płacy.

5. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca. Podsumowanie

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024 roku niesie ze sobą szereg konsekwencji dla działów kadr. Wpływa ona na różne elementy wynagrodzenia pracowników oraz na koszty pracy. Pracownicy kadr muszą być przygotowani na te zmiany i odpowiednio dostosować politykę wynagrodzeń w swoich firmach, aby skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi i utrzymać konkurencyjność na rynku pracy. Jeśli rozpoczynasz swoją pracę w kadrach polecamy kurs kadry i płace, który szczegółowo omawia wpływ podwyżki minimalnego wynagrodzenia na wynagrodzenia pracowników.

Facebook