Praca zdalna

 • Awatar użytkownikaDorota Dembska
 • 07 gru, 2023
 • 0 komentarzy
 • 2 min. Czytaj

Praca zdalna

  Praca zdalna

Praca zdalna została uregulowana w przepisach na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zasady pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7.04.2023 r.

Praca zdalna to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zgodnie z przepisami miejscem wykonywania pracy zdalnej może być miejsce zamieszkania pracownika lub inne wskazane miejsce, jednakże musi być ono każdorazowo uzgodnione z pracodawcą!

Praca zdalna a przepisy wewnątrzzakładowe

Wprowadzenie wykonywania pracy zdalnej w zakładzie może nastąpić na podstawie:

 • porozumienia zawieranego pomiędzy pracodawcą i zakładową organizacją związkową,
 • ustalonego regulaminu pracy zdalnej,
 • porozumienia zawartego z pracownikiem
 • polecenia wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca może wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej. Pracownik musi złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy dotyczące pracy zdalnej

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną:

 • A) materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej
 • B) instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty z tym związane
 • C) szkolenia i pomoc techniczną niezbędną do wykonywania pracy zdalnej
 • D) pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • E) pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
 • F) określenie procedur ochrony danych osobowych

Okazjonalna Praca zdalna

Pracownik w sytuacjach uzasadnionych wyłącznie jego potrzebą, ma prawo złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna okazjonalna może być wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Wymiar ten jest niezależny od wymiaru czasu pracy pracownika i liczby godzin pracy w danym dniu.

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, więc nie musi też dokonywać zwrotu kosztów.

Więcej informacji na temat prawa pracy znajdziesz w kursie SPECJALISTA KADR I PŁAC.

A jeśli szukasz pracy zdalnej zaglądnij koniecznie na Jooble!