Regulamin

Regulamin korzystania z usług NPKU Centrum Szkoleń MG-edu

Informacje wstępne 

 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej – mg-edu.pl jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Czyżowicka 73, NIP: 639-170-17-20
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe  – czyli udostępnia treści cyfrowe na stronie internetowej mg-edu.pl WYŁĄCZNIE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH.

Definicje: 

 1. mg-edu.pl – strona internetowa, a także sklep w którym Użytkownik może dokonać zakupu kursu/szkolenia oraz elektroniczna platforma szkoleniowa na której udostępniane Kursantom są treści kursów/szkoleń
 2. Klient – osoba dokonująca zakupu na stronie mg-edu.pl
 3. Użytkownik/Kursant – osoba korzystająca z kursów i szkoleń na stronie mg-edu.pl, która po dokonaniu formalności zawarła Umowę o dostarczenie treści cyfrowych z NPKU Centrum szkoleń MG-edu.
 4. Usługodawca – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu z siedzibą główną 44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 73
 5. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Usługodawcę, Użytkownika lub generowany przez system informatyczny na stronie mg-edu.pl.
 6. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez  Usługodawcę lub Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 7. Kurs /szkolenie – dostępne za pośrednictwem strony internetowej mg-edu.pl treści cyfrowe, zgodnie z Dyrektywą Omnibus, zawierające zestaw materiałów zgodny z danym tematem, planem i szczegółowym opisem kursu
 8. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Warunki techniczne 

 1. Do poprawnego korzystania z kursów i szkoleń udostępnianych na stronie mg-edu.pl, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przepustowość łącza min. 1 Mbit/s
 • zainstalowane najnowsze wersje przeglądarek np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera
 • zainstalowany program do odczytu plików PDF np. Acrobat Reader, Foxit Reader
 • włączenie obsługi plików cookies na stronach internetowych

Warunki rekrutacji i rejestracji 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu świadczy usługi szkoleniowe wyłącznie dla osób pełnoletnich udostępniając treści cyfrowe za pośrednictwem strony mg-edu.pl.
  Osoby nieletnie nie mogą dokonywać zakupu i realizacji kursów.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń na stronie mg-edu.pl jest utworzenie konta użytkownika zawierającego imię i nazwisko i/lub unikalny login użytkownika oraz adres e-mail. 
 3. Warunkiem rozpoczęcia kursów i szkoleń płatnych jest dokonanie zakupu kursu/szkolenia na stronie mg-edu.pl oraz wpłata należności za kurs.
 4. Po złożeniu zamówienia, użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail z danymi do logowania na stronie mg-edu.pl. 
 5. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów – Centrum Szkoleń MG-edu nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!
 6. Zakup kursu/szkolenia na stronie mg-edu.pl oznacza zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych drogą elektroniczną, pomiędzy Klientem/Użytkownikiem/ Kursantem, a Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu.
 7. Dokonując zakupu na stronie Klient/Kursant:
 • potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych przekazanych podczas zamówienia
 • wyraża zgodę na utworzenie konta użytkownika zawierającego: imię i nazwisko i/lub unikalny login użytkownika oraz adres e-mail
 • wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
 • wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

Certyfikacja i wysyłka dokumentów 

 1. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 80 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
 2. Po zakończeniu kursu do Kursanta nadane zostaną dokumenty tj. certyfikat w języku polskim oraz zaświadczenie po podaniu podczas zakupu wymaganych prawem danych osobowych.
 3. Certyfikat zawiera ocenę z kursu uzyskaną na podstawie testu sprawdzającego wiedzę. Zaświadczenie wystawiane jest na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 4. Dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane w zależności od formy wybranej podczas zakupu:
  1. listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki, z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa.
  2. NPKU Centrum Szkoleń „MG-edu” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
 5. W przypadku zakupu pakietu kursów lub kilku kursów w jednym zamówieniu dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z zamówienia/pakietu.
 6. Dokumenty ukończenia kursu wystawiane są na dane z zamówienia i wysyłane na adres podany w zamówieniu. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie dokumentów z błędnymi danymi podanymi przez Klienta

Zobowiązania NPKU Centrum szkoleń MG-edu 

Centrum szkoleń MG-edu zobowiązuje się do: 

 1. Udostępnienia zamówionego kursu/szkolenia maksymalnie do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania środków z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa, awaria zewnętrznych systemów informatycznych.
 2. Udostępnienia zakupionego kursu oraz materiałów szkoleniowych do pobrania na indywidualnym koncie kursanta do czasu zakończenia przez niego nauki. Maksymalny termin ukończenia kursu to 365 dni od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu niezrealizowany przez Kursanta kurs przepada, a Kursant zostaje wykreślony z listy uczestników. W przypadku niezrealizowania kursu w przeciągu 365 dni nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 3. Wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 3/7 dni roboczych od momentu ukończenia kursu z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. czasowe zamknięcie placówki, siła wyższa.
 4. Wsparcia Użytkownika/Kursanta w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania jego godności osobistej
 5. Dołożenia wszelkich starań aby nauka za pośrednictwem strony internetowej mg-edu.pl działała bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych wyłączeń związanych z pracami technicznymi

Prawa NPKU Centrum szkoleń MG-edu 

NPKU Centrum szkoleń MG-edu ma prawo do: 

 1. Ingerencji w konta Użytkowników/Kursantów w celach diagnozy i naprawy zakłóceń i problemów technicznych
 2. Natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług a nawet usunięcia konta Użytkownika/ Kursanta w przypadku gdy:
 • Użytkownik/Kursant narusza postanowienia regulaminu
 • Użytkownik/kursant korzysta ze strony mg-edu.pl w sposób sprzeczny z jej zasadami i celem
 • Użytkownik/kursant przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
 • Użytkownik/Kursant narusza przepisy prawa.
 • W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi
 1. Czasowego wstrzymania udostępniania zamówionych kursów w czasie prac serwisowych lub awarii zewnętrznych systemów informatycznych.
 2. Czasowego wstrzymania wysyłki dokumentów po ukończonych kursach w czasie przerwy urlopowej. Informacja o przerwie będzie każdorazowo pojawiała się na stronie internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem w zakładce FAQ
 3. Przekazania danych adresowych Kursanta oraz jego numeru telefonu Operatorowi Pocztowemu lub firmie kurierskiej w celu realizacji wysyłki dokumentów po ukończeniu kursu/szkolenia

Zobowiązania Użytkownika/Kursanta 

 1. Dla prawidłowej realizacji nauki i zakończenia kursu Kursant ma obowiązek:
 • uregulować należność za udział w kursie/szkoleniu
 • zapoznać się z całością udostępnionego materiału oraz poddać się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu końcowego
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej i innych użytkowników strony mg-edu.pl
 • sumiennie i aktywnie realizować udostępniony kurs.
 1. Korzystając z kursów/szkoleń na stronie internetowej mg-edu.pl, Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik/Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania strony internetowej będą udostępnione na stronie mg-edu.pl i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 5. Użytkownik/Kursant jest zobowiązany informować poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianach danych przekazanych podczas zakupu. W przypadku niezaktualizowania danych NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty ukończenia kursu, co rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta koszty dodatkowe związane z ponownym wystawieniem dokumentów

Prawa Użytkownika/Kursanta 

Użytkownik/Kursant ma prawo do: 

 1. Zapoznania się z treścią programu nauczania
 2. Zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych spraw – emailem bezpośrednio do placówki.
 3. Odbycia kursu maksymalnie do 365 dni od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje zablokowanie treści kursu oraz brak możliwości otrzymania dokumentów ukończenia kursu
 4. Pobrania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej na własny użytek
 5. Jawnej oceny swojej pracy
 6. Wystawienia opinii po zakończonym kursie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 7. Rezygnacji w każdej chwili z korzystania ze strony mg-edu.pl poprzez usunięcie utworzonego konta. W przypadku usunięcia konta przez Kursanta, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi.
 8. Odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy. Dokonując zamówienia Klient jednocześnie oświadcza, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą otrzymania dostępu do  kursu.

Koszty. 

 1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę brutto. Podana cena jest wiążąca.
 2. Centrum szkoleń MG-edu ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielanie rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.
 3. Płatność za kurs następuje:
  1. na konto bankowe Centrum szkoleń “MG-edu” Ul. Czyżowicka 73 44-300 Wodzisław Śląski Numer konta: mBank  64114020040000390263338347. Dokonując wpłaty na konto należy podać: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu lub numer zamówienia
  2. poprzez system płatności paynow

Podmiotem świadczącym usługę płatności paynow na rzecz Klienta jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 522-304-78-92,

NPKU Centrum szkoleń MG-edu nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem paynow.

4. Cena kursu obejmuje: dostęp do cyfrowej treści kursu do czasu jego ukończenia, maksymalnie przez okres do 365 dni, test końcowy, wysyłkę dokumentów listem poleconym na adres podany w procesie rejestracji

5. Faktury za kurs/szkolenie wystawiane są na wyraźne życzenie kursanta. Faktury na firmę wystawiane są tylko gdy podczas zakupu podane zostały dane firmy wraz z numerem NIP. Faktury wysyłane są na adres mailowy.

6. Koszty dodatkowe (opcjonalne):

 • Certyfikat w języku angielskim + 40 zł
 • Wysyłka dokumentów poza granicę kraju + 26 zł
 • Wysyłka dokumentów kurierem + 20 zł
 • Wysyłka dokumentów list polecony priorytet + 12 zł
 • Duplikat zagubionego dokumentu + 50 zł (list polecony). Uwaga! Duplikaty dokumentów mogą zostać wystawione maksymalnie do 1 roku od momentu zakończenia kursu.
 • Wysyłka poprawionego dokumentu w przypadku podania w zgłoszeniu błędnych danych + 20 zł (list polecony) lub 30 zł (kurier)
 • Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania podczas zakupu błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot listu do Centrum Szkoleń MG-edu +  30 zł (list polecony) lub 50 zł (kurier).
 • Wysyłka faktury przesyłką listowną + 15 zł.
 • Wystawienie i wysyłka na prośbę kursanta potwierdzenia uczestnictwa w kursie listem poleconym + 40 zł

Reklamacje 

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na stronie mg-edu.pl.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: biuro@mg-edu.pl w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy

Informacje dodatkowe (prawne) 

 1. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach strony mg-edu.pl w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z ze strony internetowej i dostęp do kursu odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Użytkownika/Kursanta.
 3. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na stronie mg-edu.pl podlegają ochronie.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Centrum szkoleń MG-edu będą zamieszczane na stronie: mg-edu.pl.
 5. Zmiany Regulaminu  są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na stronie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy.
 6. Prawa i obowiązki Klienta nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu
 7. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu
 8. Centrum szkoleń MG-edu nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów strony mg-edu.pl oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 9. Centrum szkoleń MG-edu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony internetowej mg-edu.pl, dokonywania w niej zmian i modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania danego elementu.
 10. Centrum szkoleń MG-edu uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania strony mg-edu.pl bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Kursantów.
 11. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 12. Strona internetowa mg-edu.pl oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Centrum szkoleń MG-edu i jedynie we wskazanym zakresie.
 13. Zarejestrowani Użytkownicy/Kursanci wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej, SMS/ telefon oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 14. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem strony rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum szkoleń MG-edu.
 15. Zamieszczenie opinii o kursach, na stronach których właścicielem jest NPKU Centrum Szkoleń MG-edu jest możliwe jedynie przez Kursantów po zawarciu Umowy, czyli realizacji zamówionego kursu/szkolenia
 16. Kursant powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 17. NPKU Centrum Szkoleń MG-edu może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kursantów. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kursanta dotyczących zamieszczonych opinii, może on zgłosić opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kursanta, NPKU Centrum Szkoleń MG-edu podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 18. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie NPKU Centrum Szkoleń MG-edu może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć
 19. Centrum szkoleń MG-edu nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Kursantów na stronie mg-edu.pl oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostające poza kontrolą Centrum szkoleń MG-edu, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Kursantów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 20. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • bez uprzedniego skorzystania z kursów;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste NPKU Centrum Szkoleń MG-edu lub osoby trzeciej;
 • przez opłaconych użytkowników, 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  02.01.2024 r.